فروشگاه فایل
مقاله بررسی نقش پاداش در وفاداری سازمانی

مقاله بررسی نقش پاداش در وفاداری سازمانی

مقاله بررسی نقش پاداش در وفاداری سازمانیدسته: مدیریت
بازدید: 43 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 117 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

مقاله بررسی نقش پاداش در وفاداری سازمانی فایل به صورت word وتمام قواعد نگارشی رعایت شده است

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

بخشی از متن :

چکیده

در فضای رقابتی كنونی، وفاداری کارکنان در سازمان های پیشرو به عنوان عاملی اساسی در رشد آن ها مورد توجه قرار گرفته است. از نتایج تحقیقات چنین بر می آید كه عوامل ضد انگیزشی از مهم ترین چالش های موجود در مسیر وفاداری سازمانی است كه كنترل آن در اختیار سازمان ها می باشد. در حالی كه امكان تسلط كافی بر شرایط محیطی و قوانین وجود ندارد. در این پژوهش، سیستم پاداش به عنوان یكی از عوامل مهم اثرگذار بر وفاداری سازمانی بررسی شده و با تحلیل اثر متقابل، سیستم های نادرست پاداش دهی به دلیل ناعادلانه بودن و ایجاد تاخیر در پرداخت به ایده ها، به عنوان یك عامل ضدانگیزشی و مانع رشد فضای كارآفرینانه در سازمان شناسایی شدند

هدف این مقاله بررسی رابطه ی سیستم پاداش با وفاداری سازمانی می باشد.. نتایج حاصل ازبررسی ها نشان دهنده ی رابطه ی معنی داری میان سیستم پاداش با وفاداری سازمانی هستند

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺮوزی اﺳﺖ،ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺤﻮل ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ، ﻇﺮﯾﻒ و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﺬﯾﺮش و ﭘﺮوش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻻزم در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﻫﻦ ﻫﺎی دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ازﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدد (ﭘﻮرﮐﯿﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﻫﻮﯾﯽ،1388)

اﻫﻤﯿﺖ پاداش زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ(داروچ و ﻣﮏ ﻧﺎﻟﺘﻮن،2002)،و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﻫﺪاف،روش‌ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی وفاداری کارکنان و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻼق ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ(ﺣﻘﺎﯾﻖ،1380).ﻧﻮآوری،ﺧﻠﻖ اﯾﺪه ای ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮﯾﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.وفاداری سازمانی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﮑﺒﺎره ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ی ﺗﺠﻤﻌﯽ و دراز ﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ (ﭘﭙﺎدﯾﻮك و ﭼﻮ،2006).

از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺎداش ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮای ﺑﮑﺎرﮔﻤﺎری،اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.(ﺷﺮﻣﺮﻫﻮرن، 1993) ﭘﺎداش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺮﮔﻞ(1995) ﭘﺎداش،اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎری ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﮑﺮار آن اﺳﺖ.ﭘﺎداش در واﻗﻊ وﺳﯿﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺎزﻣﺎن از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن ﺳﭙﺎ- ﺳﮕﺰاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺷﻨﺎﺳﯽ و ادای اﺣﺘﺮام آن را ﺑﻪ اداﻣﻪ ی ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(ﺳﻌﺎدت ،1386).

ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎداش ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ:

1) ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن،اﻧﻄﺒﺎق و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

2) ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی داﺧﻠﯽ،ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﺷﺪ.

3) اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

4) ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺎداش ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد(اﺻﯿﻠﯽ، ﻏﺪﯾﺮﯾﺎن،1387).

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺷﺮاف ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ وفاداری سازمانی در ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎداش در ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﮐﺎرﮐﻨﺎن،ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ی ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎداش وفاداری سازمانی ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

وﻓﺎداری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

وﻓﺎداری ﯾﮑﯽ از ارزش ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و در زﻧﺪﮔﯽ و در رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ، راﺳﺘﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ و رواﺑﻂ و ﺻﺎﺣﺐ وﻓﺎ ﺑﻮدن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ (دهخدا، 1389). در واﻗﻊ وﻓﺎداری را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﯾﺪاری و ﺛﺒﺎت در رواﺑﻂ و ﺻﺪاﻗﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد.

 ﻣﻨﻈﻮر از وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی، اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ی ﮐﺎر، ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ. ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای وﻓﺎداری ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اچ ﺑﮑﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ، ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ، از ﭘﺬﯾﺮش آن ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ‌اش اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ، وﻓﺎداری ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد" (قرچه منیژه، 1390).

وﻓﺎداری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ارزش ﻫﺎ و اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ارزش ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺰد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺰو ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در واﻗﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. راﺑﯿﻨﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :" ﻣﻘﺼﻮد از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﮑﯿﮏ دو ﺳﺎزﻣﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد." (راﺑﯿﻨﺰ، اﺳﺘﯿﻔﻦ ﭘﯽ، 1389). ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻓﺮاد، ﺗﻌﻬﺪات و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﭽﻪ وﻓﺎداری در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، راﺑﻄﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ی ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﺎﺛﺮ از آن اﺳﺖ.

اﻫﻤﯿﺖ وﻓﺎداری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻓﺎدار و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ اﺷﺮاف و ﻣﻬﺎرت در اﻣﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﺮوزی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ‌آﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺗﻤﺎس ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وﻓﺎدار ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺣﻮزه ی ﮐﺎری ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد ﻣﺪاوم و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. وﻓﺎداری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وﻓﺎدار ﺑﻮده و در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آﻣﻮزش، ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻋﺪم وﻓﺎداری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه و در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ دوﺑﺎره ﮐﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻼف ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ اداره ی دوﻟﺘﯽ، ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

برچسب ها : مقاله بررسی نقش پاداش در وفاداری سازمانی , مقاله بررسی نقش پاداش در وفاداری سازمانی , تحقیق مقاله بررسی نقش پاداش در وفاداری سازمانی , پاداش در وفاداری سازمانی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر


© تمامی حقوق مادی و معنوی این فروشگاه متعلق به فروشگاه فایل می باشد|فروشگاهی از سل یو فایل